Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Mit érdemes tenni, ha külföldön magyar állampolgárként bűncselekmény sértettjévé válunk?

2021. március 18., 8:45

Az ügyé­szi hiva­tás­hoz pre­ci­zi­tás, hatá­ro­zott­ság, áll­ha­ta­tos­ság és lelki edzett­ség is kell. Eze­ket a tulaj­don­sá­go­kat a köz­be­széd­ben...

2021. március 8., 8:57

Milyen lehe­tő­sé­ge­ket és kihí­vá­so­kat tar­to­gat a 150 éves ügyész­ség a most vég­zett fia­tal jogá­szok szá­má­ra? Dr. Zsi­ros Bet­ti­na ügyész­sé­gi...

2021. március 5., 8:50

Az ügyészség visszautasítja azokat a politikailag motivált feltételezéseket, hogy törvénysértően vagy szakszerűtlenül járt volna vagy járna el az un. csengeri örökösnő ügyében.

2021. március 2., 11:52

Feb­ru­ár 22: az áldo­za­tok világ­nap­ja. Áldo­za­tok nin­cse­nek elkö­ve­tők nél­kül. 2020. júli­us 1-től pedig azok is bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg, akik...

2021. február 22., 8:43

Dr. Polt Péter a beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség – a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va – elis­me­rés­re...

2021. február 16., 20:35

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um szer­ve­zé­sé­ben rend­őrök, ügyé­szek és bírók közös, az ember­ke­res­ke­de­lem­ről szóló kép­zé­se­ken vesz­nek részt. A...

2021. február 16., 8:49

Saj­nos sok­szor kell olyan ese­tek­ről hírt adnunk, ami­kor vala­kit pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­te­nek, vagy suf­ni­ban lak­ha­tá­sért cse­ré­be dol­goz­tat­nak....

2021. február 9., 8:56

Több évti­ze­des ügyészi/kommunikátori pálya­fu­tá­sa mel­lett az emlé­ke­ze­tes ügye­i­ről is mesél nekünk dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je....

2021. január 27., 9:09

1 2 3 4