Főoldal » Archív » Tájékoztató a siófoki un. Facebook-os ügyben

Somogy Megyei Főügyészség

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a magán­in­dít­vány elő­ter­jesz­té­sé­re jogo­sult sze­mély fel­je­len­té­se alap­ján a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság ren­del­te el. A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben gya­nú­sí­tot­ta­kat nem hall­ga­tott ki és nem is rabo­sí­tott sen­kit, csu­pán nyo­mo­zá­si határ­időt hosszab­bí­tott és panaszt bírált el.

Az Inter­ne­ten az érin­tett sió­fo­ki bel­vá­ro­si ingat­lan érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban meg­je­lent írás és annak meg­je­le­ní­té­se nem véle­mény­al­ko­tás, hanem tény­ál­lí­tás, amely valót­lan­sá­ga ese­tén alkal­mas lehet más sze­mély becsü­le­té­nek csorbítására.

Az önkor­mány­za­ti ingat­lan érté­ke­sí­té­se kap­csán a pol­gár­mes­ter az adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor mint eladó és nem mint hiva­ta­los sze­mély járt el, nem köz­ha­tal­mi funk­ci­ót gya­ko­rolt, ezért a Fonyó­di Járá­si Ügyész­sé­get uta­sí­tot­tuk, hogy az ira­to­kat küld­je meg az ille­té­kes bíró­ság­ra, a magán­vá­das eljá­rás lefoly­ta­tá­sa céljából.

Kapos­vár, 2015. decem­ber 19.

Dr. Hor­váth Szilárd
c. fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész
főügyész