Főoldal » Hírek » Talált bankkártyával vásárolgatott - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj nővel szem­ben, aki szá­mos lopás mel­lett egy talált és egy lopott bank­kár­tyá­val – kihasz­nál­va a kód nél­kü­li vásár­lás lehe­tő­sé­gét – több üzlet­ben vásá­rolt. Utób­bi kár­tya azon­ban fede­zet­hi­á­nyos volt, így azzal meg­hi­ú­sult a vásárlás.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai nő nem sok­kal azután, hogy őt a bíró­ság koráb­bi soro­zat­lo­pá­sok miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a meg­él­he­té­sét 2020 szep­tem­be­ré­től ismét lopá­sok­ból biz­to­sí­tot­ta. A vád­lott több alka­lom­mal is kihasz­nál­ta azt, hogy kis­kun­maj­sai áldo­za­tai a nyi­tott udva­rok­ban gép­ko­csi­ju­kat, kerék­pár­ju­kat lezá­rat­la­nul hagy­ták, így könnyen hoz­zá­fért érté­ke­ik­hez. Teher­gép­ko­csik nyi­tott fül­ké­jé­ből övtás­kát, háti­zsá­kot vitt el a ben­nük lévő kész­pénz­zel és iga­zol­vá­nyok­kal, lap­top­pal. Kapu­be­já­ró­ban par­ko­ló szin­tén lezá­rat­lan sze­mély­au­tó­ból par­fü­möt és fáj­da­lom­csil­la­pí­tót lopott. Egy élel­mi­szer­bolt­ban levett a pult­ról egy már­kás cso­ko­lá­dét, fel­bon­tot­ta és enni kezdte.

2020 decem­be­ré­ben Kis­kun­maj­sán talált egy pénz­tár­cát, amely­ben a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­in kívül a bank­kár­tyá­ja is benne volt. Kihasz­nál­va azt, hogy a vásár­lás­hoz 15 ezer forint alatt nincs szük­ség PIN kódra, a nő város­szer­te össze­sen hat alka­lom­mal fize­tett a kártyával.

Utol­só áldo­za­ta ingat­la­ná­ba bútor­vá­sár­lás ürü­gyé­vel ment be, majd az ott tar­tóz­ko­dók figyel­mét elte­rel­ve, ellop­ta a sér­tett bank­kár­tyá­ját. Ezután dohány­árut akart vásá­rol­ni 2.500 forint érték­ben, a vétel­árat azon­ban nem tudta kifi­zet­ni, mivel a lopott bank­kár­tya fede­zet­hi­á­nyos volt.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nőt több­rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sét utó­lag végre kell haj­ta­ni. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.