Főoldal » Archív » Talicskán tolták el a lopott zsákmányt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit és 20 éves fiát, akik betör­tek egy hol­land állam­pol­gár sér­tett Kapos­vár mel­let­ti házába.

A vád­lott kifi­gyel­te, hogy a kül­föl­dön élő sér­tett lakó­há­za a téli hóna­pok­ban üre­sen áll, ezért 2017 decem­be­ré­ben a ház egyik abla­kát betör­te és onnan tv-t, erő­sí­tőt, illet­ve hang­fa­la­kat lopott el. 

Mivel a vád­lott szá­mos érték­tár­gyat egye­dül nem tudott elhoz­ni, ezért más­nap két­szer a fiá­val is vissza­tért a sér­tett lakó­há­zá­ba. A vád­lot­tak ekkor külön­bö­ző hasz­ná­la­ti cik­ke­ket, főleg szer­szá­mo­kat lop­tak el, illet­ve talics­kán haza­tol­tak egy szé­fet is, amit ott­ho­nuk­ban fel­fe­szí­tet­tek és abból a két férfi kar­órát zsákmányolt. 

Az elkö­ve­tők mint­egy 480.000 Ft érté­ket vit­tek el a sér­tett házá­ból, ami a gyors rend­őri intéz­ke­dés foly­tán nagy­részt megtérült.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben – aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt is állt, és fel­té­te­le­sen volt sza­bad­lá­bon – 2 év 4 hónap fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, míg a bün­tet­len elő­éle­tű fiát köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, mivel az ügyész az idő­sebb vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa miatt jelen­tett be fellebbezést.