Főoldal » Archív » Tanára védelmezte diákját Hatvanban a viperás támadókkal szemben

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár ellen, akik Hat­van­ban közö­sen bán­tal­maz­tak egy fia­talt, aki taná­rá­val és osz­tály­tár­sa­i­val együtt a város főte­rén át a köze­li fagyi­zó­ba igyekezett.

2017 októ­be­ré­ben az egyik osz­tály tanu­lói tor­na­órán vet­tek részt egy hat­va­ni szak­kép­ző isko­lá­ban. A diá­kok olyan lel­ke­sen és kivá­ló­an tel­je­sí­tet­ték a szá­muk­ra meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­to­kat, hogy taná­ruk jutal­mul meg­hív­ta őket egy fagyi­ra. A kis csa­pat dél­ben indult el a köze­li fagy­lal­to­zó­ba, ami a város főte­rén található.

Menet köz­ben a 18 éves sér­tett zenét hall­ga­tott. Ez fel­kel­tet­te egy, a téren áll­do­gá­ló fia­tal­em­ber figyel­mét, aki­nek már koráb­ban is volt konf­lik­tu­sa a diák­kal, ezért ismét bele­kö­tött. Ket­te­jük között szó­vál­tás ala­kult ki, ami tett­le­ges­ség nél­kül ért ugyan véget, ám a kötöz­kö­dő fiú közel­ben tar­tóz­ko­dó test­vé­re nem hagy­ta annyi­ban a dol­got. A sér­tett után lépett, és több­ször - min­den ok nél­kül - meg­ütöt­te őt. Ezt látva a tanár a diák­ja védel­mé­re kelt, de ket­te­jük­nek együt­tes erő­vel sem sike­rült meg­fé­kez­ni az erő­sza­kos I. rendű vádlottat.

Épp ekkor haj­tott be a térre sze­mély­gép­ko­csi­já­val a két addi­gi táma­dó har­ma­dik test­vé­re, a II. rendű vád­lott, aki ész­lel­ve a dula­ko­dást kiug­rott az autó­já­ból, és egy fém­ből készült telesz­kó­pos bot­tal - úgy­ne­ve­zett vipe­rá­val - öccse meg­se­gí­té­sé­re indult. Az idő­sebb vád­lott meg­pró­bál­ta a bot­tal leüt­ni a véde­ke­ző diá­kot, de ő az alkar­já­val hárí­tot­ta a fejé­re irány­zott ütést, ami­től a vipe­ra a föld­re esett. A tanít­vá­nyát mind­vé­gig bát­ran védel­me­ző peda­gó­gus csak ezt köve­tő­en tudott véget vetni az erő­szak­nak. A vád­lot­tak a tanár fel­szó­lí­tá­sát köve­tő­en szit­ko­zód­va és fenye­ge­tőz­ve ugyan, de távoz­tak a helyszínről.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tat garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, báty­ját pedig fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az I. rendű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a II. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, és annak pró­ba­ide­jé­re ren­del­je el a vipe­rá­val táma­dó fia­tal­em­ber párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.