Főoldal » Archív » Tapétavágó késsel avatkozott be egy garázdaságba – vádemelés

Szó­vál­tást és lök­dö­ső­dést ész­lelt egy férfi a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban; kés­sel támadt rá az egyik garázdára.

Az ügy egyik vád­lott­ja – egy 23 éves férfi – 2016. júni­us 7-én kora dél­után a 4-es vil­la­mo­son uta­zott, majd az V. és XIII. kerü­let hatá­rán lévő Jászai Mari téren leszállt. Ekkor ész­re­vet­te, hogy három sze­mély, két férfi és egy nő a meg­ál­ló­ban elhe­lye­zett jegy­au­to­ma­ta érme­ki­adó nyí­lá­sát fesze­ge­ti. A férfi ezt szóvá tette, és emi­att szó­vál­tás ala­kult ki a felek között, amely köl­csö­nös tett­le­ges­ség­gé fajult.

A han­gos­ko­dás­ra fel­fi­gyelt a másik vád­lott, egy 50 éves férfi, aki a közel­ben tar­tóz­ko­dott. A férfi kia­bál­va, fenye­ge­tőz­ve, min­den kérés nél­kül, a kezé­ben egy tapé­ta­vá­gó kés­sel meg­in­dult a dula­ko­dó tár­sa­ság felé azzal, hogy az auto­ma­tá­ból fosz­to­ga­tók mel­lett beavat­koz­zon a konf­lik­tus­ba. Ami­kor oda­ért, a fia­ta­labb vád­lot­tat hátul­ról meg­ra­gad­ta, és egy hir­te­len moz­du­lat­tal nya­kon szúr­ta, majd a föld­re lökte őt. Az idő­sebb vád­lott a két isme­ret­len garáz­da sze­méllyel együtt test­szer­te meg­rug­dos­ta a föl­dön fekvő fér­fit, ezután pedig elhagy­ták a helyszínt.

A bán­tal­ma­zott férfi könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a nyaki szú­rás­nál fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés reá­lis esélye.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 50 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, míg a fia­ta­labb, 23 éves fér­fit cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.