Főoldal » Hírek » Tapétavágó késsel fenyegetett a rabló - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a pilis­csé­vi nővel szem­ben, aki tapé­ta­vá­gó kés­sel fenye­get­ve támadt meg két nőt, az egyik­től elvet­te az értékeit.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. júli­us 12-én, 19 óra 30 perc­kor Esz­ter­gom­ban, a Mária Valé­ria hídon követ­te a nőt. Hozzá közel érve a kés fém vágó­élét kitol­va közöl­te, hogy „add ide a tás­kád és a pén­zed”, miköz­ben a kést a sér­tet­től mint­egy 1 méter­re tar­tot­ta. A sér­tett a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, ezért átfu­tott Szlo­vá­ki­á­ba, így az elkö­ve­tő tőle érté­ket elven­ni nem tudott. A nő a híd szlo­vák olda­lán segít­sé­get kért.

A vád­lott ezt köve­tő­en az Esz­ter­gom, Nagy Duna sétá­nyon gya­lo­golt, ami­kor 20 óra 30 perc körü­li idő­ben ész­re­vet­te a nőt. Az elkö­ve­tő a sér­tett vál­lán lévő bőr tás­kát a kezé­vel meg­fog­ta, majd a kés­sel elvág­ta a pánt­ját azért, hogy a benne lévő érté­ke­ket meg­sze­rez­ze. A sér­tett fogta a tás­kát, ezért az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta kitép­ni azt a kezé­ből, de ezt a sér­tett nem enged­te. Ekkor a táma­dó a kés­sel hado­ná­szott, a sér­tet­tet meg­vá­gás­sal fenye­get­te.  A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra elen­ged­te a tás­ká­ját, ami­ből a nő kivet­te a pénz­tár­cá­ban lévő 25.000 forin­tot, majd a Mária Valé­ria híd irá­nyá­ba elme­ne­kült a hely­szín­ről, a tás­kát és a pénz­tár­cát a hely­szí­nen hagyta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a nő letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, továb­bá fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a lefog­lalt tapé­ta­vá­gó kést koboz­za el.