Főoldal » Hírek » Tapétavágóval zárta le a vitát - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy vita során tapé­ta­vá­gó­val vágta meg egy fia­tal­em­ber torkát. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy szent­lő­rinc­ká­tai presszó­ban ita­lo­zott 2020 már­ci­u­sá­ban. Mel­let­te egy fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság szü­le­tés­na­pot ünne­pelt. A férfi szóba ele­gye­dett a tár­sa­ság­gal, majd sze­xu­á­lis tar­tal­mú meg­jegy­zést tett az egyik lány­ra. Ezt köve­tő­en a lány barát­ja és egy másik fiú - a sér­tett - fel­szó­lí­tot­ták, hogy kér­jen bocsá­na­tot. Az elkö­ve­tő erre nem volt hajlandó.

Később a presszó fedett kiülős részé­ben a sér­tett és a vád­lott újra össze­szó­lal­ko­zott a tör­tén­te­ken. Ekkor a férfi elő­vett zse­bé­ből egy tapé­ta­vá­gó kést és a sér­tet­tel szem­ben állva meg­vág­ta annak nya­kát, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett nya­ká­nak jobb olda­lán tíz cen­ti­mé­ter hosszú, erő­sen vérző, mély, met­szett sérü­lés kelet­ke­zett. Pusz­tán a vélet­len­nek volt köszön­he­tő, hogy elma­radt a súlyo­sabb, akár halá­los ered­ménnyel járó érsérülés.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.