Főoldal » Hírek » Tárgyalás tartását kérte az ügyészség a gyalogost gázoló ügyében - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A halált okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, a vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás mel­lett, pénz­bün­te­tés­re elíté­lés végett jelen­tett be jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­za­tot. Az ügyész­ség tár­gya­lás tar­tá­sát kérte azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sze­mély­gép­ko­csi­já­val kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen ütöt­te el a férfit.

A vád­eme­lés­ről az aláb­bi köz­le­ményt adta ki az ügyész­ség: https://ugyeszseg.hu/gyalogost-gazolt-a-gondatlan-sofor-vademeles-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. októ­ber 31-én, 17 óra 50 perc­kor, Tata­bá­nya lakott terü­le­tén, az 1-es számú főúton Győr felől Buda­pest irá­nyá­ba 50-56 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit. A sofőr a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet nem foko­zott óva­tos­ság­gal, és nem olyan sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg, hogy a gya­lo­go­sok részé­re elsőbb­sé­get tud­jon biz­to­sí­ta­ni. A kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen  a vád­lot­ta 4,2 métert meg­tett sér­tett fér­fit elütöt­te, aki a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en  elhunyt.

A Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel meg­ho­zott bün­te­tő­vég­zés­ben 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki a fér­fi­val szem­ben, a pénz­bün­te­tést mellőzte.

Az ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sát kérte a vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, a vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás mel­lett pénz­bün­te­tés­re elíté­lés érdekében.