Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Tarkón ütötte az idős férfit a körletfelügyelő – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a lefo­ko­zás kato­nai bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rab­kór­ház­ban az idős fér­fit egy­szer tar­kón ütötte.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2023 nya­rán emelt vádat egy a berettyó­új­fa­lui rab­kór­ház­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő büntetés-végrehajtási tiszt­he­lyet­tes ellen hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te miatt.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő kör­let­fel­ügye­lői szol­gá­la­ta során, 2023. feb­ru­ár 26-án, az egyik kór­te­rem­ben elhe­lye­zett, 70 év körü­li, ír állam­pol­gár­sá­gú fog­va­tar­tot­tal szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mert az ápolt az uta­sí­tá­sa elle­né­re nem vette fel száj­maszk­ját. A vita lezá­rá­sa­ként az őrmes­ter az idős fér­fit egy alka­lom­mal tar­kón ütöt­te, amellyel azon­ban sérü­lést nem oko­zott. Az ügy­ben az Ír Köz­tár­sa­ság magyar­or­szá­gi nagy­kö­vet­sé­ge tett feljelentést.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2023. augusz­tus 28. nap­ján kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az őrmes­tert bűnös­nek mond­ta ki a vád tár­gyá­vá tett hiva­ta­li bűn­cse­lek­mény­ben, ame­lyért őt – elő­ze­tes bírói men­te­sí­tés nél­kül – 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a kato­nai ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott védő­je fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért fellebbezett.

A másod­fo­kú kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban eljá­ró Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a hiva­tá­sos büntetés-végrehajtási szol­gá­lat ellá­tá­sá­ra mél­tat­lan­ná vált, a fegy­ve­res tes­tü­le­tet tör­vé­nyes műkö­dé­sé­be vetett köz­bi­zal­mat rom­bo­ló ter­helt­tel szem­ben lefo­ko­zás kato­nai bün­te­tés kisza­bá­sát a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csá­nál, a védel­mi fel­leb­be­zés egy­ide­jű elutasításával.