Főoldal » Archív » Tárolási díj fejében szétszedte és értékesítette a versenymotort a debreceni férfi

Kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség, az ellen az autó­sze­re­lő ellen, aki a javí­tás­ra átvett motort értékesítette.

A autó­sze­re­lő­ként dol­go­zó vád­lott 2015. novem­be­ré­ben vette át javí­tás­ra a sér­tett verseny-motorkerékpárját, és azt a műhe­lyé­ben tárol­ta. A sér­tett kül­föl­di mun­ka­vég­zé­se miatt a moto­rért csak 2016. nya­rán jelent­ke­zett a vád­lott­nál, ekkor 50.000 Ft javí­tá­si költ­ség­ben álla­pod­tak meg. A tulaj­do­nos azt ígér­te a sze­re­lő­nek, hogy vissza­jön a moto­rért egy után­fu­tó­val, azon­ban újabb kül­föl­di mun­ká­ja miatt erre nem került sor. A sér­tett test­vé­re néhány hónap eltel­té­vel keres­te fel a vád­lot­tat, aki ekkor már nem csak az 50.000 Ft mun­ka­dí­jat, hanem 100.000 Ft össze­gű táro­lá­si díjat is kért. Ezt a sér­tett test­vé­re nem fizet­te meg, a motor­ke­rék­pár tovább­ra is a ter­helt­nél maradt.

A sér­tett 2017. júni­us 7-én ment el a vád­lott műhe­lyé­be a jár­mű­ért, azon­ban ekkor a vád­lott közöl­te vele, hogy azt szét­szed­te, és alkat­ré­szen­ként értékesítette.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 250.000 Ft kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely­ről néhány alkat­rész lefog­la­lá­sá­val, és a sér­tett­nek tör­té­nő kiadá­sá­val 40.000 Ft megtérült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.