Főoldal » Hírek » Társaikat tartották rettegésben a fiatalok - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt öt fia­tal­ko­rú ellen, akik egy gyer­mek­ott­hon­ban tár­sa­ik és a neve­lők ellen is táma­dó­lag lép­tek fel. 

A vád­irat sze­rint az öt fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 2019 decem­be­re és 2020 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban egy Pest megyei gyer­mek­ott­hon­ban tar­tóz­kod­tak. Ebben az idő­szak­ban az öt fiú rend­sze­re­sen támadt rá kis­ko­rú tár­sa­ik­ra. Őket bán­tal­maz­ták, meg­aláz­ták, illet­ve kény­sze­rí­tet­ték olyan dol­gok­ra, amit sza­bad aka­ra­tuk­ból nem tet­tek volna meg.

A bán­tal­ma­zás­ban álta­lá­ban töb­ben vet­tek részt és ese­ten­ként sep­rű­nye­let is hasz­nál­tak. Az is elő­for­dult, hogy a sér­tett szá­ját is betöm­ték, hogy ne tud­jon segít­sé­gért kiál­ta­ni.

Az elkö­ve­tők agresszi­vi­tá­sa azon­ban itt nem állt meg. Trá­gár módon szid­ták neve­lő­i­ket, és több alka­lom­mal nekik támad­tak. Volt arra is példa, hogy koráb­bi bán­tal­ma­zá­sa­ik­kal már meg­fé­lem­lí­tett kis­ko­rút uta­sí­tot­tak táma­dás­ra a neve­lők ellen.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, minő­sí­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te vala­mint becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a fia­ta­lok ellen.