Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Társait terrorizálta az intézeti nevelt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás és zsa­ro­lás bűn­tet­te, vala­mint kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki egy gyer­mek­ott­hon­ban nem­csak elvet­te tár­sai éte­lét, de még arra is kény­sze­rí­tet­te őket, hogy imád­koz­za­nak hozzá.

A fia­tal­ko­rú vád­lott egy Somogy megyei gyer­mek­ott­hon­ban lakott, ahol több tár­sát is heti rend­sze­res­ség­gel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy az ott­hon­ról hozott éte­lü­ket adják át neki, és aki nem tett ele­get a köve­te­lé­sé­nek, azt verés­sel fenye­get­te meg.

Több­ször elő­for­dult olyan is, hogy a vád­lott a gyen­gébb fizi­ku­mú tár­sa­i­tól kizsa­rol­ta, hogy a gyer­mek­ott­hon köze­lé­ben lévő élel­mi­szer­bolt­ban külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket – ener­gia­italt, chip­set, illet­ve üdí­tőt – vásá­rol­ja­nak neki. A vád­lott két tár­sát bán­tal­ma­zás­sal való fenye­ge­tés­sel arra is rávet­te, hogy tér­del­je­nek le elé és imád­koz­za­nak hozzá.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő és javí­tó­in­té­zet­ben fogva tar­tott vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság annak tar­ta­mát 3 évben hatá­roz­za meg.