Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Társasházi tárolókat, garázsokat és autókat törtek fel - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 22 lopás elkö­ve­té­se miatt vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik főként gará­zso­kat, tár­sas­há­zi táro­ló­kat és autó­kat tör­tek fel Kecskeméten.

A vád­irat sze­rint a két leg­fi­a­ta­labb férfi 2021 feb­ru­ár­já­tól kez­dő­dő­en a 2021 októ­be­ré­ben tör­tént őri­zet­be véte­lü­kig, együtt össze­sen 17 lopást követ­tek el Kecs­ke­mé­ten. 2021 szep­tem­be­ré­ben egy-egy napra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egyik férfi, illet­ve a női tár­suk, akik közül a női öt, míg a férfi két lép­cső­há­zi táro­ló fel­tö­ré­sé­ben vett részt.

Az ötö­dik elkö­ve­tő egy autó és egy garázs fel­tö­rés­re kísér­te el a leg­fi­a­ta­labb vád­lot­tat, de nem hozott sze­ren­csét tár­sá­nak, mert a garázs fel­tö­ré­se köz­ben meg­za­var­ták őket, míg az autó ajta­ját nem tud­ták kife­szí­te­ni, így mind­össze egy hűtő­ráccsal gaz­da­god­tak. Ezen cse­lek­mé­nye­ken felül a leg­fi­a­ta­labb vád­lott még egye­dül is fel­tört három gépjárművet.

Az elkö­ve­tők a fel­tört lép­cső­há­zi táro­lók­ból és gará­zsok­ból zsák­má­nyol­tak kerék­pá­ro­kat, hifi beren­de­zést, sarok­csi­szo­lót és még egy komp­lett hor­gász­fel­sze­re­lést is, míg az autók­ból főként mag­nó­kat, hang­szó­ró­kat vet­tek maguk­hoz. Az elkö­ve­tők a 22 sér­tet­től össze­sen több mint 1.250.000 forint­nyi ingó­sá­got lop­tak el, amely­ből a rend­őr­sé­gi lefog­la­lá­sok­kal közel 250.000 forint érté­kű tár­gya­kat sike­rült visszaszerezni.

Az ügyész­ség a két leg­fi­a­ta­labb vád­lot­tat 9 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és 8, illet­ve 13 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, a nőt 5 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, egyik tár­su­kat 2 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, a mási­kat 2 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A két leg­fi­a­ta­labb elkö­ve­tő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, míg a másik három vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka és elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.