Főoldal » Hírek » Társkereső oldalakon megismert nőknek okozott kárt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon meg­is­mert nők­nek oko­zott kárt. 

Az indít­vány sze­rint a férfi öt nőt ismert meg inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon, aki­ket becsa­pott, és nekik kárt okozott.

Az egyik nőt annak ígé­re­té­vel, hogy közö­sen vásá­rol­nak házat, arra vette rá, a bábol­nai csa­lá­di házát elad­ja. A nő több rész­let­ben, össze­sen 10.400.000 forin­tot utalt át a fér­fi­nak 2021. január-május között azért, hogy ebből fedez­ze a közös ház vétel­árát és egyéb költ­sé­ge­ket, azon­ban a fér­fi­nak ilyen szán­dé­ka nem volt.

Négy továb­bi nőtől szem­mű­tét­re hivat­ko­zás­sal kért és kapott köl­csön. A férfi valót­la­nul állí­tot­ta a szem­mű­tét szük­sé­ges­sé­gét, két eset­ben kül­föl­di műtét­re hivat­ko­zott, vala­mint nem állt szán­dé­ká­ban a köl­csön­össze­gek vissza­fi­ze­té­se. A csaló a nők­nek 400.000 - 1.800.000 forint között kárt okozott. 

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 2021. novem­ber 05-én egy hónap­ra ren­del­te el a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt. 

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.