Főoldal » Hírek » Társkereső oldalon szedte áldozatait a csaló nő - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy külö­nös vissza­eső nővel szem­ben, aki inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mer­ked­ve áldo­za­ta­i­val, rövid isme­ret­ség után hat fér­fi­tól közel négy hónap alatt össze­sen több mint 1,7 mil­lió forin­tot csalt ki.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő rövid­del egy koráb­bi, szin­tén csa­lás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből sza­ba­dul­va, 2016 decem­be­re és 2017 már­ci­u­sa között inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon hat fér­fi­val ismer­ke­dett meg. A mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, anya­gi gon­dok­kal küzdő vád­lott az inter­ne­ten foly­ta­tott beszél­ge­té­sek során hama­ro­san a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött anél­kül, hogy sze­mé­lye­sen talál­koz­tak volna. Egyi­kük­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy jel­zá­log­köl­csönt intéz az ingat­la­ná­ra és banki ügy­in­té­zés­re, föld­hi­va­ta­li bejegy­zés­re, ügy­vé­di költ­ség­re, sőt, még rend­őr­sé­gi bír­ság­ra is hivat­koz­va aprán­ként össze­sen több mint 1,2 mil­lió forin­tot csalt ki. Másik áldo­za­tá­val néhány beszél­ge­tést köve­tő­en közöl­te, hogy a fér­jét az ingat­la­nuk­ból ki sze­ret­né vásá­rol­ni, ezért elő­tör­lesz­tés­re, biz­to­sí­tás­ra, köz­jegy­ző­re, érték­becs­lés­re 335 ezer forin­tot kért kölcsön.

Elő­for­dult, hogy egy heti isme­ret­ség után víz­ve­ze­ték cse­ré­re, egy másik fér­fi­tól pedig gyógy­szer­re és gyer­me­ké­nek szü­li­na­pi aján­dék­ra kért pénzt. A meg­té­vesz­tett part­ne­rek a kicsalt össze­ge­ket a nő bank­szám­lá­já­ra utal­ták át.

A vád­lott a kicsalt össze­ge­ket fel­él­te és tar­to­zá­sa­it a sér­tet­tek több­szö­ri kéré­se elle­né­re nem fizet­te vissza. Arra reá­lis lehe­tő­sé­ge sem volt, mivel ebben az idő­szak­ban már több sze­mély­nek tar­to­zott. Alig négy hónap lefor­gá­sa alatt hat fér­fi­nak össze­sen több mint 1,7 mil­lió forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső nőt üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A jelen­leg más ügy­ben jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő vád­lott ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.