Főoldal » Archív » Tartozott az élettársának, ezért úgy döntött, inkább megöli – vádemelés - FOTÓVAL

A 65 éves férfi tar­to­zá­sa évek alatt fel­hal­mo­zó­dott, ő pedig ahe­lyett, hogy a tar­to­zá­sát meg­ad­ta volna az élet­tár­sá­nak, a vád sze­rint úgy dön­tött, inkább meg­öli őt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2015 szep­tem­be­re óta élt együtt a nő XV. kerü­le­ti ingatlanában.

A vád­lott hosszabb időre vissza­nyú­ló­an, több­ször kért köl­csön pénzt a sér­tet­től, ami­nek követ­kez­té­ben 2016 már­ci­u­sá­ig már össze­sen mint­egy 3 mil­lió forint tar­to­zá­sa hal­mo­zó­dott fel a nő felé.

A férfi ígé­re­tet tett a sér­tett­nek arra, hogy a tar­to­zást 2016. már­ci­us 2-án egy buda­pes­ti bank­fi­ók­ban vissza­fi­ze­ti, illet­ve ennek érde­ké­ben átadott a nőnek egy meg­ha­tal­ma­zást is, amely­ben fel­ha­tal­maz­ta őt arra, hogy az össze­get ő maga vegye fel a férfi számlájáról.

A vád­lott azon­ban való­já­ban nem akar­ta meg­ad­ni a tar­to­zá­sát, nem is volt szám­lá­ja a fenti bank­nál, azzal csak meg­té­vesz­tet­te a nőt. A vád sze­rint ugyan­is elha­tá­roz­ta, hogy azért, hogy a tar­to­zás­tól meg­sza­ba­dul­jon, megöli.

A vád­lott ezért 2016. már­ci­us 2-án dél körül fel­csal­ta a sér­tet­tet a XV. kerü­le­ti ingat­lan pad­lá­sá­ra, majd a pad­lás­fel­já­ró lép­cső tete­jé­re fel­ér­ve, onnan lelök­te őt.

A sér­tett legu­rult a lép­csőn, a pad­lás­fel­já­ró előt­ti beton­ra zuhant, és az ennek során szer­zett sérü­lé­sei miatt moz­gás­kép­te­len lett. A vád­lott a sér­tet­tet magá­ra hagy­ta, majd 20 perc múlva vissza­tért a hely­szín­re, és ami­kor látta, hogy a nő még élet­ben van, foj­to­gat­ni kezd­te, illet­ve egy fém­vé­gű bot­tal test­szer­te, több­ször megütötte.

A bán­tal­ma­zás­nak végül a sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­i­ra fel­fi­gye­lő szom­szé­dok vetet­tek véget, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket. A rend­őrök kiér­ke­zé­se előtt a vád­lott elme­ne­kült, őt 2016. már­ci­us 31-én elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, éle­tét az idő­ben kiér­ke­ző szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyészés­z­ség a fér­fi­val szem­ben nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­nek bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény link­je, fotóval:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tartozas-megadasa-helyett-emberoles-kiserlete