Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Táskarabló banda ellen emelt vádat az ügyészség - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik 2021 janu­ár­já­ban soro­zat­jel­leg­gel, egy­más után 4 nőt támad­tak meg a tás­ká­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben, három nőt Buda­pest utcá­in, a negye­di­ket pedig Szlovákiában.

A vád­irat sze­rint egy 33, egy 36 és egy 19 éves férfi 2021. janu­ár 18-án sze­mély­gép­ko­csi­val érkez­tek vidék­ről Buda­pest­re azzal a cél­lal, hogy szó­ra­koz­za­nak. A pén­zük hamar elfo­gyott, ezért úgy dön­töt­tek, hogy bűn­cse­lek­mény útján fog­nak érté­kek­hez jutni oly módon, hogy az utcán egye­dül tar­tóz­ko­dó nőket támad­nak meg a tás­ká­ik meg­szer­zé­se érdekében.

A gép­ko­csit min­den eset­ben a 33 éves férfi vezet­te, a táma­dá­so­kat pedig tény­le­ge­sen vagy a 36 éves vagy a 19 éves férfi követ­te el. A tás­kák meg­szer­zé­se után együtt, autó­val mene­kül­tek el a hely­szí­nek­ről. A meg­szer­zett érté­ke­ket ezután elosz­tot­ták egy­más között.

Az első táma­dás 2021. janu­ár 18-án a kora esti órák­ban tör­tént. A vád­lot­tak a VII. kerü­let, Péter­fy Sán­dor utcá­ban figyel­tek fel egy együl sétá­ló nőre. Las­sí­tot­tak, majd a 36 éves férfi kiszállt az autó­ból és hátul­ról, futva köze­lí­tet­te meg a sér­tet­tet. Ami­kor utol­ér­te a nőt, a vál­lán lévő tás­ká­ját meg­ra­gad­ta és nagy erő­vel meg­rán­tot­ta. A sér­tett erő­sen szo­rí­tot­ta a tás­ká­ját, ezért a vád­lott egy dara­big még azzal együtt húzta maga után a nőt, majd végül kitép­te a kezé­ből tás­kát és az autó­hoz futott, ahon­nan tár­sa­i­val együtt elme­ne­kült. A sér­tett tás­ká­já­ban csak­nem 40.000 forint érték­ben kész­pénz, mobil­te­le­fon, karóra, vala­mint a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nyai voltak.

A vád­lot­tak pár órá­val később, már más­nap haj­nal­ban a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ren hason­ló módon követ­tek el bűn­cse­lek­ményt. Ekkor ket­ten sza­lad­tak oda egy egye­dül sétá­ló nőhöz, majd egyi­kük nagy erő­vel lerán­tot­ta a vál­lá­ról a tás­kát, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tett az úttest­re esett. A táma­dók az autó­ban vára­ko­zó tár­suk­kal együtt elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. A sér­tett tás­ká­já­ban 1.000 forint kész­pénz és sze­mé­lyes tár­gyak voltak.

Az elkö­ve­tők még ugyan­azon a napon, hason­ló mód­szer­rel, továb­bi két bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, egyet a XIII. kerü­let­ben, a mási­kat pedig Szlo­vá­ki­á­ban, Losonc tele­pü­lé­sen. Az egyik eset­ben 36.000 forint kész­pénzt rabol­tak, a másik nőtől pedig mint­egy 180.000 forint­nak meg­fe­le­lő érték­ben zsák­má­nyol­tak értékeket.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lá­sok bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nye­ket az elkö­ve­tés­ben betöl­tött sze­re­pük sze­rint vagy tet­tes­ként, vagy bűn­se­géd­ként követ­tek el. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A fel­vé­te­len a Móricz Zsig­mond kör­té­ren elkö­ve­tett rab­lás és mene­kü­lés látható.