Főoldal » Hírek » Távtárgyaláson, gyorsított eljárásban ítélték el az áruházi tolvajt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 43 éves fér­fit, aki elzá­rás bün­te­tés­re íté­lé­sét köve­tő­en rövid időn belül ismét lopni ment.

A bíró­ság a ter­helt­tel szem­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több alka­lom­mal sza­bott ki sza­bad­ság­vesz­tést az elmúlt években.

A vád­lott a leg­utób­bi, 2020 augusz­tu­sá­ban tör­tént sza­ba­du­lá­sa után rövid időn belül ismét lopott, mely miatt idén janu­ár­ban 90 nap elzá­rást szab­tak ki vele szem­ben. A több­szö­rös  vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fit ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy 2021 már­ci­u­sá­ban egy kapos­vá­ri áru­ház­ból borot­vá­kat és sze­szes ita­lo­kat tulaj­do­nít­son el közel 23.000 forint érték­ben. A vád­lot­tat azon­ban még az áru­ház­ból való távo­zá­sa előtt fel­tar­tóz­tat­ták a biz­ton­sá­gi őrök, mert az egyik ital­ról nem távo­lí­tot­ta el az áru­vé­del­mi esz­közt, ami ennek követ­kez­té­ben bejel­zett a kasszá­nál elhe­lye­zett tolvajkapunál.

Az ügyész­ség az eset miatt letar­tóz­ta­tott fér­fit a 2021. már­ci­us 6. nap­ján hatály­ba lépett még szi­go­rúbb jár­vány­ügyi sza­bá­lyok figye­lem­be véte­lé­vel állí­tot­ta bíró­ság elé, mely­nek során a tár­gya­ló ügyész, a védő és a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben lévő vád­lott is tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, távol­ról jelent­ke­zett be a bíró­sá­gi tárgyalásra.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző minő­sí­tés mel­lett a fér­fi­val szem­ben 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, azon­ban az íté­let nem jog­erős, mivel az ügyész­ség súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fellebbezést.