Főoldal » Archív » Taxis embercsempész bűnszervezet a bíróság előtt

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te
miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Bajai Járás­bí­ró­ság­hoz egy 29 éves afgán férfi és 18
társa ellen, akik 2012 feb­ru­ár­ja és novem­be­re között egy ember­csem­pé­szés­sel
fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet működ­te­tek és vagyo­ni haszon elle­né­ben leg­alább 400
sze­mély­nek segí­tet­tek a szerb-magyar határ ille­gá­lis átlé­pé­sé­ben, vala­mint
meg­szer­vez­ték a mig­rán­sok Nyugat-Európába jut­ta­tá­sát.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye