Főoldal » Archív » Taxival akart embert csempészni

A koszo­vói gya­nú­sí­tott 2013. szep­tem­ber 8-án taxi­val Bajá­ról Kun­ba­já­ra uta­zott azért, hogy a két uno­ka­öccsét Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba szállítsa.A terv azon­ban nem sike­rült, ugyan­is a rend­őrök az ember­csem­pészt és két uno­ka­öccsét Kun­ba­ja terü­le­tén még azelőtt elfog­ták, hogy talál­koz­tak volna, így az Auszt­ri­á­ba készü­lő roko­nok nem tud­tak beszáll­ni a taxi­ba. A taxi­so­főr nem tudott arról, hogy utasa bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re készült.A Bajai Járá­si Ügyész­ség az ember­csem­pé­szés elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt 1 évre elha­lasz­tot­ta a vádemelést.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - taxis embercsempészetről