Főoldal » Archív » Taxival próbáltak menekülni az unokázós csalók - vádemelés

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 20 és egy 24 éves fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint úgy akar­tak pénzt kicsal­ni a sér­tet­től, hogy egy har­ma­dik, isme­ret­len tár­suk köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tele­fo­non fel­ke­re­sett nő bajba jutott gyer­me­ké­nek adták ki magukat.

 A vád sze­rint a vád­lot­tak isme­ret­len társa 2016. janu­ár 10-én a késő esti órák­ban veze­té­kes tele­fo­non fel­hív­ta a Buda­pest XIV. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet, majd síró han­gon magát a sér­tett fiá­nak adta ki és azt állí­tot­ta, hogy autó­bal­ese­tet oko­zott, és a károk ren­de­zé­sé­re azon­nal pénz­re, 500.000 forint­ra van szük­sé­ge, külön­ben nem enge­dik el a helyszínről.

A pén­zért ezután az előre meg­be­szélt hely­szín­re - a Mogyo­ró­di út és Vezér utca sar­ká­ra - már a vád­lot­tak men­tek. A gyors mene­kü­lés érde­ké­ben egyi­kük a közel­ben utas­ként, egy taxi­ban vára­ko­zott. A másik vád­lott eköz­ben a sér­tett­re várt, azon­ban még a nő hely­szín­re érke­zé­se előtt úgy dön­tött, hogy inkább elme­ne­kül a hely­szín­ről. A férfi a taxi­hoz futott, amely­ben társa várta őt, azon­ban a hely­szí­nen lévő és cse­lek­ményt folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rő rend­őrök mind­ket­tő­jü­ket elfogták.

A két fér­fi­val szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 22.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye