Főoldal » Hírek » Taxival szállította a migránsokat a bíróság elé állított embercsempész - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy 55 éves buda­pes­ti fér­fit, aki 2021 novem­be­ré­ben taxi­val akart három mig­ránst a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád­lott 2021. novem­ber 11-én, késő éjsza­ka a szerb-magyar határ köze­lé­ben, egy mobil­te­le­fo­nos app­li­ká­ci­ón keresz­tül meg­adott helyen vette fel az álta­la veze­tett, taxi­ként üze­me­lő sze­mély­gép­ko­csi­ba a három, magát szír, illet­ve iraki állam­pol­gár­nak valló mig­ránst, akik elő­ző­leg afgán ember­csem­pész segít­sé­gé­vel ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők  a szál­lí­tá­suk díja­ként elő­ző­leg  750-1500 eurós össze­ge­ket helyez­tek letétbe. 

A férfi a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lye­ket az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel Auszt­ri­á­ba akar­ta szál­lí­ta­ni, melyért egy nem­zet­kö­zi pénz­ügyi szol­gál­ta­tó cégen keresz­tül 600 eurót utal­tak át a részé­re Franciaországból.

Az elkö­ve­tő gép­ko­csi­já­ban az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel 2021. novem­ber 22-én haj­nal­ban a 8-as számú főúton Veszp­rém irá­nyá­ból Auszt­ria felé haladt, ami­kor a rend­őrök Kamond köze­lé­ben fel­tar­tóz­tat­ták és elfogták.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt az Ajkai Járásbíróságnak.

A bíró­ság a 2022. feb­ru­ár 3-án meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­lot­tat 2 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyész az íté­le­tet tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je három mun­ka­na­pot tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat megtételére.