Főoldal » Hírek » Taxizni akart a mentőautóval - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban oda­ment az útke­resz­te­ző­dés­ben par­ko­ló men­tő­au­tó­hoz, és azt köve­tel­te a sofőr­től, hogy őt vigye el vala­ho­vá. A men­tős közöl­te vele, hogy ez nem taxi szol­gá­lat, erre trá­gár módon szi­dal­maz­ta, rázta az ajtót, majd a beteg­szál­lí­tó veze­tő­jét, aki eltol­ta őt a gép­jár­mű­től, egy üdí­tős üveg­gel a comb­ján megdobta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us ele­jén, dél­ben, itta­san oda­ment Beke­csen egy keresz­te­ző­dés­ben par­ko­ló beteg­szál­lí­tó jár­mű­höz. Köte­ke­dett a veze­tő ülés­ben tar­tóz­ko­dó szol­gá­la­ti fel­ada­tát ellá­tó sér­tet­tel, és azt mond­ta neki, „men­tős, vigyél el engem vala­ho­vá”. A sér­tett közöl­te, hogy seho­vá nem fogja vinni, mert ez nem taxi szol­gá­lat, és kérte, hogy áll­jon hát­rébb az autó­tól. A vád­lott erre meg­fog­ta az ajtót és rázni kezd­te, miköz­ben trá­gár módon szi­dal­maz­ta a mentőst.

A sér­tett kiszállt és arrébb tolta a fér­fit, aki lefe­küdt az útra, és azt kia­bál­ta, hogy a sér­tett őt gyo­mor­szá­jon vágta, vala­mint tovább szit­ko­zó­dott. Ezután fel­állt, oda­ment a men­tő­au­tó­hoz, kezé­ben egy üdí­tős üve­get tar­tott. A sér­tett az autó és a vád­lott közé állt, hogy az üve­get nem tudja a men­tő­höz dobni, a férfi viszont kike­rül­te a men­tő­au­tót, vissza­for­dult és mint­egy 3 méter távol­ság­ból az üve­get a sér­tett­hez vágta, amely a bal comb­ját talál­ta el.

A men­tős érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, erre az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta őt fel­lök­ni, siker­te­le­nül. A vád­lott a kiér­ke­zett rend­őrök jelen­lé­té­ben is tovább szi­dal­maz­ta a men­tőst, bán­tal­maz­ni akar­ta, oda­ro­hant hozzá, a rend­őrök csak testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tud­ták megfékezni.

A sér­tett, aki a cse­lek­mény követ­kez­té­ben nem szen­ve­dett sérü­lést, köz­fel­ada­tot ellá­tó személy.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.