Főoldal » Archív » Teának álcázva csempészte a kábítószert – vádemelés

A szo­má­li­ai férfi a pos­tát hasz­nál­ta esz­kö­zül a khat­le­vél Magyar­or­szág­ra hoza­ta­lá­hoz, a ható­sá­gok azon­ban lefü­lel­ték; a Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­va vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint egy negy­ven­há­rom éves szo­má­li­ai férfi – aki oszt­rák állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­zett – 2016. már­ci­u­sá­tól 2017. feb­ru­ár­já­ig, isme­ret­le­nül maradt bűn­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­ség­ben ren­delt meg és hoza­tott be pos­tai kül­de­mény­ként Magyar­or­szág­ra khatlevél-szállítmányokat külön­bö­ző afri­kai orszá­gok­ból, külö­nö­sen Eti­ó­pi­á­ból és Ango­lá­ból. A vád­lott magyar­or­szá­gi pos­ta­hi­va­ta­lok­ban vette át a cso­ma­go­kat, ame­lyek légi úton érkez­tek az ország­ba, és azo­kon több­ször a tea, ter­mé­sze­tes tea fel­irat szerepelt.

A férfi szert tett egy hamis finn útle­vél­re is, amellyel továb­bi szál­lít­má­nyo­kat akart, álné­ven átven­ni, azon­ban idő­köz­ben őt a rend­őr­ség azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta, az utol­só cso­mag­ja­it pedig a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal fog­lal­ta le Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repülőtéren.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt, és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lést és kiuta­sí­tást indítványozott.

A Rend­őr­ség által hason­ló ügyek­ben koráb­ban köz­zé­tett, a khat­le­vél útját is bemu­ta­tó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/stop-a-katkereskedoknek