Főoldal » Hírek » Téglát hajított haragosa felé – vádat emelt az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki kis híján élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te vita­part­ne­rét, vala­mint több alka­lom­mal garáz­dál­ko­dott Sze­ged területén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban egy szo­ci­á­lis szál­lón töl­tött egy éjsza­kát, mely­nek során a tuso­ló­ban letört egy csap­te­le­pet. Az ese­tet egy másik ott meg­szállt férfi jelen­tet­te az intéz­mény dol­go­zó­ja felé, aki emi­att a vád­lot­tat szó­ban fele­lős­ség­re vonta. A vád­lott ezután több­ször is, emelt han­gon kér­dő­re vonta a tet­tét jelen­tő fér­fit, és más­nap egy kis­mé­re­tű gumi­lab­dá­val is meg­dob­ta, majd miu­tán a sér­tett azt fel­vet­te, és nem akar­ta vissza­ad­ni, azzal fenye­get­te meg, hogy „kinyír­ja”, illet­ve ha az utcán talál­koz­nak, megöli.

A fenye­ge­té­sek nyo­mán az intéz­mény udva­rán a vád­lott és a sér­tett között vita ala­kult ki. A férfi lök­dös­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd szó­vál­tá­suk köl­csö­nös­sé vált. Ennek során a vád­lott gép­ko­csi bejá­ró sze­gé­lyé­ből fel­emelt egy 2 kg súlyú tég­lát, és azt nagy len­dü­let­tel a tőle 5 méter­re álló sér­tett feje felé hají­tot­ta. A férfi még ide­jé­ben el tudott hajol­ni a tégla elől, így az a háta mögött több méter­rel ért föl­det. Amennyi­ben a tégla a sér­tett fejét elta­lál­ta volna, úgy a vád­lott élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­ha­tott volna neki.

A fen­ti­e­ken túl a vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019 már­ci­u­sá­ban egy sze­ge­di vil­la­mos­meg­ál­ló­ban össze­ta­lál­ko­zott egy hara­go­sá­val, aki­vel koráb­bi sérel­me miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A vád­lott ököl­lel bele­ütött, majd bele is tér­delt a sér­tett arcá­ba, és a föld­re eső fér­fit meg is rug­dos­ta. A sér­tett ezután sike­re­sen elme­ne­kült, a továb­bi bán­tal­ma­zás elől az isme­rő­sei véd­ték meg.

A vád­irat sze­rint továb­bá a vád­lott 2019. ápri­li­sá­ban egy segély­szer­ve­zet kapu­te­le­fon­ján keresz­tül egy kul­lancs eltá­vo­lí­tá­sát kérte a szer­ve­zet mun­ka­tár­sá­tól. A nő a kérést nem tudta tel­je­sí­te­ni, az egyre indu­la­to­sab­ban köve­te­lő­ző vád­lot­tat a kór­ház­ba irá­nyí­tot­ta. A vád­lott erre han­go­san szit­ko­zód­va bele­rú­gott a bejá­ra­ti kapu­ba. Az ekkor már az udva­ron tar­tóz­ko­dó nő felé a kapun át még egy majd­nem teli ásvány­vi­zes palac­kot is beha­jí­tott, olyan erő­vel, hogy az a becsa­pó­dás­kor letört egy dara­bot egy műanyag kerti asztalból.

A vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.