Főoldal » Archív » Tehetetlen volt a sértett – kirabolta egy férfi a buszpályaudvaron

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal az előzetes
letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki 2014. janu­ár 19-én dél­után, a tata­bá­nyai busz­pá­lya­ud­va­ron kira­bolt egy fér­fit. A férfi az álta­la is tudot­tan men­tá­li­san sérült, gond­nok­ság alatt álló, nála fizi­ka­i­lag sok­kal gyen­gébb sér­tett­hez ment, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a nya­ká­ból a tele­fon fül­hall­ga­tó­ját levet­te. A sér­tett félve az agresszív, köte­ke­dő táma­dó­tól, nem merte vissza­kér­ni a 63.000 Ft érté­kű tár­gya­it, ille­tő­leg az elkö­ve­tő meg­fe­nye­get­te, ne mer­jen a rend­őr­ség­re menni, mert baja lesz, és örül­jön neki, hogy a tás­ká­ját nem vette el.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye rablásról