Főoldal » Archív » Tehetős üzletembernek adta ki magát - 170 milliós csalással vádolja az ügyészség - VIDEÓVAL

A vád sze­rint egy har­minc­ki­lenc éves férfi a sér­tet­tek előtt tehe­tős szál­lít­má­nyo­zá­si vál­lal­ko­zó­nak, sike­res üzlet­em­ber­nek és cég­tu­laj­do­nos­nak adta ki magát annak érde­ké­ben, hogy bizal­muk elnye­ré­se, illet­ve meg­té­vesz­té­sük révén tőlük pénzt csal­jon ki. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott  a vád­be­li idő­szak­ban, 2011 júni­u­sa és 2014 feb­ru­ár­ja között, rend­sze­re­sen bérelt nagy érté­kű luxus­au­tó­kat, és az össze­sen mint­egy hét-nyolc gép­ko­csit folya­ma­to­san cse­rél­get­ve jelent meg a sér­tet­tek­kel meg­be­szélt talál­ko­zó­kon, ame­lyek során úgy állí­tot­ta be, hogy az autók a saját­jai. Szint­úgy a tehe­tős üzlet­em­ber lát­sza­tát kelt­ve, a sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ta, hogy az álta­la tény­le­ge­sen csak bérelt buda­pes­ti, illet­ve sió­fo­ki luxus ingat­la­nok is a saját tulaj­do­nát képezik.

A sér­tet­tek téve­dés­be ejté­sé­hez a saját cége­it is fel­hasz­nál­ta, ami­ket való­ban ő veze­tett, azon­ban nem olyan nagy­ság­ren­dű for­ga­lom­mal, bevé­tel­lel, ügy­fél­kör­rel bír­tak, mint amit a sér­tet­tek­nek állí­tott. Több eset­ben hivat­ko­zott üzle­ti part­ne­rei előtt arra, hogy egy, a pia­con jól ismert, salá­ták gyár­tá­sá­val és for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cég­gel áll üzle­ti kap­cso­lat­ban, amely cég­nek nagy érté­kű áru­vá­sár­lá­so­kat tel­je­sít. Az álta­la közöl­tek­kel ellen­tét­ben a vád­lott cégei kizá­ró­lag (salá­ta) szál­lít­má­nyo­zás­sal fog­lal­koz­tak, keres­ke­de­lem­mel, áru­vá­sár­lás­sal viszont egy­ál­ta­lán nem.

A vád­lott emel­lett 2013. évben több sér­tett­nek is azt állí­tot­ta, hogy nem­rég elhunyt édes­ap­ja utáni örök­ség révén több tíz­mil­lió forin­tos for­gó­tö­ké­vel és kiter­jedt (bor­ke­res­ke­de­lem­mel kap­cso­la­tos) üzle­ti kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­ke­zik. Ezen állí­tá­sai sem felel­tek meg a való­ság­nak; a vád­lott édes­ap­ja való­já­ban már évek­kel koráb­ban elhunyt, és nem bírt olyan pozí­ci­ó­val, mint amit a vád­lott állí­tott róla.

A férfi a fenti mód­szer­rel, több­nyi­re külön­bö­ző üzle­ti, illet­ve befek­te­té­si lehe­tő­ség­re, vagy közös üzle­ti vál­lal­ko­zás­ra hivat­ko­zás­sal a vád sze­rint hat sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, és nekik mind­össze­sen több mint 170 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott élet­tár­sa – egy har­minc­ki­lenc éves nő - a vád sze­rint egy eset­ben bűn­se­géd­ként nyúj­tott segít­sé­get a fér­fi­nak az egyik sér­tett és annak fele­sé­ge téve­dés­be ejté­sé­ben, majd téve­dés­ben tar­tá­sá­ban; az ügyész­ség vele szem­ben is vádat emelt.

Idő­köz­ben a fér­fit egy koráb­ban elkö­ve­tett csa­lás miatt jog­erős bör­tön­bün­te­té­sé­re ítél­te a bíró­ság, ezért 2014. év ele­jén az addi­gi tar­tóz­ko­dá­si helyü­ket élet­tár­sá­val és közös gyer­me­ke­ik­kel együtt elhagy­ták, majd 2014 már­ci­u­sá­ban kül­föld­re távoztak.

A fér­fit 2016. októ­ber 18-án, egy XIV. kerü­le­ti szál­lo­dá­ban fog­ták el (az erről köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek link­je: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-170-millio-forintot-csalt-ki-az). Elfo­gá­sá­ig más nevét és ada­ta­it fel­hasz­nál­va buj­kált a ható­sá­gok elől.

Elfo­gá­sa után a ter­helt meg­kezd­te a fen­ti­ek sze­rint vele szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés letöl­té­sét, amely­nek során 2017. janu­ár 13. nap­ján - egy eltá­vo­zás alkal­má­val - meg­szö­kött; őt a rend­őrök 2017. már­ci­us 22-én fog­ták el. A fogoly­szö­kés miatt az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely ered­mé­nye­ként a bíró­ság őt - azóta már jog­erő­sen is - hét hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­bün­te­tés­re ítélte.