Főoldal » Hírek » Tejfakasztó bulin érték tetten a kábítószer kereskedőt és a vevőjét - fotókkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Rend­őr­sé­gi raj­ta­ütés sza­kí­tot­ta félbe azt az össze­jö­ve­telt, melyet tavaly júni­us­ban tar­tott egy 39 éves férfi a kis­lá­nya szü­le­té­se alkal­má­ból Felsőtárkányban.

Az ünnep­sé­get meg­elő­ző­en az apa fel­hív­ta egy buda­pes­ti isme­rő­sét, akit arra kért, hogy vigyen neki koka­int. A férfi ele­get tett a kérés­nek, és az esti órák­ban több mint négy gramm tisz­ta ható­anyag tar­tal­mú kábí­tó­szer­rel a zse­bé­ben jelent meg a ház­nál. A meg­ren­de­lő átvet­te a dro­got, ami­ért 200.000 forin­tot fize­tett a szál­lí­tó­nak, majd az árut önzá­ró tasa­kok­ba cso­ma­gol­va elrej­tet­te a lakás külön­bö­ző pont­ja­in. A rend­őrök ezt köve­tő­en csap­tak le az elkö­ve­tők­re, és talál­ták meg az eldu­gott kábítószert.

Az elfo­gott vád­lot­tak szer­ve­ze­té­ben a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok kimu­tat­ták a meg­elő­ző drog­fo­gyasz­tás nyo­ma­it is.

A rend­őr­ség a buda­pes­ti férfi ott­ho­ná­ban szin­tén kuta­tást tar­tott, mely­nek során a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát jóval meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű koka­int, vala­mint for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző gyógy­sze­re­ket és az azok beadá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket talál­tak. Az utób­bi­ak olyan til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­rek vol­tak, melyek ese­té­ben nem áll­tak fenn a bir­tok­lá­su­kat lehe­tő­vé tevő, jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott külö­nös mél­tány­lást érdem­lő beteg­el­lá­tá­si érdekek.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer tar­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a két ter­hel­tet, emel­lett a fővá­ro­si ille­tő­sé­gű fér­fi­val szem­ben gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és átadás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt is vádat emelt. A vád­ha­tó­ság arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben 5 év fegy­há­zat, míg a tár­sá­val szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a keres­ke­dő ese­té­ben ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást is a lefog­lalt kábí­tó­sze­rek elkob­zá­sa mellett.