Főoldal » Hírek » Teknősök, kígyók, madarak - az illegális állatkereskedelem áldozatai

Hazánk föld­raj­zi elhe­lyez­ke­dé­se miatt több bűn­cse­lek­mény típus ese­tén tran­zit­or­szág. Az ille­gá­lis állat­ke­res­ke­de­lem nagy pro­fit­tal kecseg­tet az elkö­ve­tők­nek: a bevé­tel magas, a lelep­le­ző­dés esé­lye kicsi.

Mikor bűn­cse­lek­mény az álla­tok keres­ke­del­me? Mi tör­té­nik a lefog­lalt álla­tok­kal? Mit tehe­tünk az ellen, hogy minél keve­sebb védett állat kerül­jön kedv­te­lés­ből magán­sze­mé­lyek­hez, étter­mek asz­ta­la­i­ra, vagy külön­bö­ző termékekbe?

A mos­ta­ni kis­fil­münk­ben Veprik Róbert, a Sze­ge­di Vadas­park igaz­ga­tó­ja és dr. Laczi Beáta, a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze vezet végig az ille­gá­lis állat­ke­res­ke­de­lem jellemzőin.