Főoldal » Hírek » Telefonon zaklatta és megverte a különélő feleségét - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019. decem­ber köze­pé­től rend­sze­re­sen tele­fo­non zak­lat­ta, élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te a külön­élő fele­sé­gét, vala­mint egy­szer a sér­tet­tet foj­to­gat­ta és lábon rúgta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2011-ben háza­sod­tak össze, kap­cso­la­tuk­ból három gyer­mek szü­le­tett. A házas­sá­guk azon­ban meg­rom­lott, ezért az asszony a gyer­me­kek­kel együtt egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­be köl­tö­zött. 2019 decem­be­ré­ben az asszony a bíró­sá­gon kez­de­mé­nyez­te a házas­ság fel­bon­tá­sát is.

A vád­lott – miu­tán tudo­mást szer­zett arról, hogy a fele­sé­ge váló­ke­re­se­tet nyúj­tott be - tele­fo­non rend­sze­re­sen zak­lat­ta a sér­tet­tet, aki­nek idő­köz­ben új élet­tár­sa lett. A vád­lott élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy elvág­ja a tor­kát, elás­sa, kinyírja.

2020. már­ci­us 2-án az asszony a kis­ko­rú gyer­me­ke­i­ért ment a vád­lott falu­já­ba, ahova a gyer­me­kek isko­lá­ba jár­tak. Itt össze­ta­lál­ko­zott a vád­lot­tal. A busz­meg­ál­ló­hoz indul­va a vád­lott a sér­tet­tel és a gyer­me­kek­kel tar­tott, köz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta és élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te a külön­élő fele­sé­gét. A busz­meg­ál­ló­hoz érve azon­ban vád­lott olyan fel­fo­ko­zott ideg­ál­la­pot­ba került, hogy meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, foj­to­gat­ni kezd­te, illet­ve egy­szer lábon rúgta. A gyer­me­kek köz­be­lé­pé­sé­re azon­ban abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást, így a sér­tett nem sérült meg.

A követ­ke­ző napon a vád­lott a gyer­me­kek isko­lá­já­nál ismét össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, akit a busz­meg­ál­ló­ig köve­tett, miköz­ben trá­gár módon szi­dal­maz­ta és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te azzal, hogy „kinyír­ja”.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben. A bün­te­tett elő­éle­tű férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért elíté­lé­se ese­tén ennek vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni. 

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.