Főoldal » Archív » Telefonos csalás a börtönből – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy elítélt­tel szem­ben, aki a bör­tön­ből tele­fo­non keresz­tül csalt ki pénzt áldozatától. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő több mint négy éves bör­tön­bün­te­té­sét töl­töt­te egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy a nála lévő, jog­sze­rű­en tar­tott tele­fon­nal isme­ret­len sze­mé­lye­ket fel­hív, és pénzt pró­bál kicsal­ni áldozataitól.

A férfi a tele­font jog­sze­rű­en, a hoz­zá­tar­to­zók­kal tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ból tar­tot­ta magá­nál, hívá­sai azon­ban kor­lá­toz­va voltak.

A férfi 2017. év ele­jén isme­ret­len módon hoz­zá­ju­tott egy SIM kár­tyá­hoz, ame­lyet tele­fon­já­ba helye­zett, és a bör­tön­ből vélet­len­sze­rű­en, talá­lom­ra beütött szá­mok alap­ján hívott fel embereket.

A vád­lott a tele­fon­hí­vá­sok során magát egy tele­fon­tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki, és a hívott felet arról tájé­koz­tat­ta, hogy egy nye­re­mény­já­ték­ban pénzt nyer­tek, a pénz átvé­te­lé­nek pedig az a fel­té­te­le, hogy egy bedik­tált tele­fon­szám egyen­le­gét tölt­sék fel.

Az elkö­ve­tő több sze­mélyt is fel­hí­vott, egy sér­tett pedig fel is töl­töt­te a kért tele­fon­szám egyen­le­gét. Ezen sér­tet­tet a vád­lott össze­sen 175.000,- forint érték­ben kérte a tele­fon­egyen­leg fel­töl­té­sé­re. A hívott sze­mély kez­det­ben nem tel­je­sí­tet­te a vád­lott kéré­sét, a későb­bi­ek­ben azon­ban a vád­lott több­szö­ri hívá­sá­ra végül 15.000,- forint összeg­gel töl­töt­te fel az elkö­ve­tő által meg­adott telefonszámot.

A vád­lott cse­lek­mé­nye üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.