Főoldal » Archív » Telekommunikációs eszköz használatával hallgatták meg a fogvatartottakat a Somogy Megyei Főügyészségen

A Somogy megyei ügyész­sé­ge­ken folya­ma­to­san bővül a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val meg­tar­tott eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek köre a rend­kí­vü­li jár­vány­hely­zet­ben. Ennek kere­té­ben a büntetés-végrehajtás fel­ügye­le­ti ügyé­szei a fog­va­tar­tot­tak ügyé­szi meg­hall­ga­tá­sát is a köz­pon­to­sí­tott video­kon­fe­ren­cia rend­szer hasz­ná­la­tá­val haj­tot­ták végre.

Magyar­or­szá­gon az ügyész­ség látja el a bün­te­té­sek, az intéz­ke­dé­sek, az egyes kény­szer­in­téz­ke­dé­sek, a rend­bír­ság helyé­be lépő elzá­rás és a sza­bály­sér­té­si elzá­rás vég­re­haj­tá­sá­nak tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­tét. Ennek kere­té­ben a fog­va­tar­tott alap­ve­tő joga, hogy köz­vet­le­nül a fogva tar­tá­si helye sze­rint ille­té­kes büntetés-végrehajtási fel­ügye­le­ti ügyész­hez for­dul­hat, és kér­he­ti a meghallgatását.

Ez az ügyész a meg­hall­ga­tá­sok­ról fel­jegy­zést készít, és ha a fog­va­tar­tot­tal szem­ben tanú­sí­tott bánás­mód tekin­te­té­ben jog­sér­tést ész­lel, meg­te­szi a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket a büntetés-végrehajtás szer­ve­ze­te felé, ille­tő­leg ezen túl­me­nő­en is segí­ti a fog­va­tar­tot­ta­kat joga­ik érvényesítésében.

A Somogy Megyei Főügyész­ség ügyé­sze­i­hez az elmúlt idő­szak­ban hét fog­va­tar­tott for­dult kérel­mi lap­pal, akik­nek az ügyé­szi meg­hall­ga­tá­sá­ra 2020. május 20. nap­ján tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val került sor. A Somogy Megyei Főügyész­ség 2019. évben átadott új épü­le­té­ben is kiépí­tés­re került - az un. VIKI pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­sí­tott - köz­pon­to­sí­tott video­kon­fe­ren­cia rend­szer vég­pont­ja, ezál­tal az ügyé­szek a rend­kí­vü­li jár­vány­hely­zet­ben sze­mé­lyes kon­tak­tus nél­kül, de a leg­szi­go­rúbb adat­biz­ton­sá­gi köve­tel­mé­nye­ket betart­va tud­ták meg­hall­gat­ni a kérelmezőket.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze a hét folya­mán szin­tén tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján vett részt egy elő­ké­szí­tő ülé­sen, melyet a bíró­ság annak a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség köré épült bűn­ban­dá­nak az ügyé­ben tar­tott meg, ahol a két fér­fi­ből és két nőből álló cso­port tag­jai egy­más­sal össze­játsz­va fosz­tot­ták ki a pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nők ven­dé­gét Siófokon.