Főoldal » Hírek » Telerakott bevásárlókocsikkal sétált ki az üzletből egy férfi - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki nem apróz­ta el a bolti tol­vaj­lást, ám gyor­san lebukott.

A vád­irat sze­rint a 47 éves Zala megyei ille­tő­sé­gű elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 13-án, dél­előtt autó­val érke­zett egy veszp­ré­mi szu­per­mar­ket­hez, majd lopá­si szán­dék­kal bement az üzlet­be. Tele­pa­kolt külön­bö­ző élel­mi­sze­rek­kel és ház­tar­tá­si esz­kö­zök­kel egy nagy bevá­sár­ló­ko­csit, majd azt az áru­vé­del­mi kapuk mel­lett fize­tés nél­kül kitol­ta a par­ko­ló­ban álló jár­mű­vé­hez. Nem elé­ge­dett meg azon­ban a zsák­mánnyal, vissza­ment az üzlet­be, és újabb bevá­sár­ló­ko­csit rakott tele áru­cik­kek­kel, majd azt ugyan­ott ismét kitol­ta az áruházból.

Ekkor­ra már fel­fi­gyel­tek rá, és az üzlet biz­ton­sá­gi őre a nyo­má­ba eredt. A férfi a bevá­sár­ló­ko­csit hát­ra­hagy­va gya­lo­go­san mene­kült a hely­szín­ről, ám hama­ro­san sike­rült feltartóztatni.

A vád­lott autó­já­ban és a hát­ra­ha­gyott bevá­sár­ló­ko­csi­ban össze­sen 200 675 forint érté­kű áru volt, majd aznap este a lakó­he­lyén tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi, ugyan­azon üzlet­lánc­tól eltu­laj­do­ní­tott, 118 543 forint érté­kű áru­cik­ket találtak.

A fér­fit koráb­ban lopás miatt pró­bá­ra bocsá­tot­ta a bíró­ság, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a mos­ta­ni ügy elbí­rá­lá­sá­ra ille­té­kes Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, hogy egye­sít­se az ügye­ket és szün­tes­se meg a pró­bá­ra bocsá­tást, egy­ide­jű­leg hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként ítél­je köz­ér­de­kű mun­ká­ra a férfit.