Főoldal » Hírek » Televíziót és kozmetikai cikkeket lopott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint múlt hónap­ban egy szál­lás­hely­ről, vala­mint egy vegyiáru-üzletből is ello­pott külön­bö­ző értékeket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott idén feb­ru­ár 18-án, egy sze­ge­di ven­dég­ház­ból jog­ta­la­nul elvitt egy 60.000 Ft érté­kű LCD-televíziót, majd feb­ru­ár 26-án egy vas­cső­vel betör­te egy bel­vá­ro­si üzlet ajta­já­nak üve­gét, és a bolt­ból külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket, illat­sze­re­ket, vala­mint olva­só­szem­üve­ge­ket lopott el, mint­egy 170.000 Ft értékben.

A két­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta. A gya­nú­sí­tot­tat ugyan­is a meg­ala­po­zott gyanú tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nyek­hez hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt alig egy hónap­ja bocsá­tot­ta pró­bá­ra a bíró­ság. Emel­lett vele szem­ben több­rend­be­li lopás miatt egy továb­bi bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, mely­nek során a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­ték, majd bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt is állt.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.