Főoldal » Hírek » Téli álmukban pusztultak el a denevérek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves férfi ellen ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő egy iro­da­ház bon­tá­sa­kor ész­lel­te a bur­ko­lat alatt alvó dene­vé­re­ket, ennek elle­né­re foly­tat­ta a bon­tást, így az álmuk­ból fel­za­vart dene­vé­rek elre­pül­tek, vala­mint maga­te­he­tet­le­nül a föld­re esve elpusztultak.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár ele­jén, a dél­utá­ni órák­ban, Mis­kol­con, egy iro­da­ház tor­nyá­nak a külső műmár­vány borí­tá­sát bon­tot­ta, fent­ről lefe­lé halad­va, mun­ka­gép­pel. Ami­kor a követ­ke­ző sor bur­ko­la­ti ele­me­ket eltá­vo­lí­tot­ta, ész­lel­te, hogy a borí­tás alatt dene­vé­rek búj­tak egy­más­hoz téli álmu­kat alud­va. A férfi ahe­lyett, hogy azon­nal befe­jez­te volna a mun­kát, és a műszak­ve­ze­tő­jé­hez for­dult volna a szük­sé­ges teen­dők elvég­zé­se érde­ké­ben, tovább bon­tott, így az álmuk­ból fel­za­vart dene­vé­rek elre­pül­tek, vagy maga­te­he­tet­le­nül a föld­re hullottak.

A rőt kora­ide­ne­vér védett faj, ter­mé­szet­vé­del­mi érté­ke egye­den­ként 25.000 forint.

A vád­lott 81 dene­vér tele­lé­sét zavar­ta meg. 63 maradt élet­ben, míg 18 az épü­let falá­ról való lezu­ha­nás követ­kez­té­ben, míg másik részük kihű­lés követ­kez­té­ben elpusztult.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.