Főoldal » Hírek » Teljes ügyészségi győzelem másodfokon egy újabb, fogyasztók körében népszerű utazási iroda ellen- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Fókuszban a fogyasztói jogok korlátozásának tilalma

Az ügyész­ség egy, a fogyasz­tók köré­ben nép­sze­rű uta­zá­si iroda álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it támad­ta ered­mé­nye­sen. A Fővá­ro­si Főügyész­ség kere­se­te alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék rész­ben már első­fo­kon jog­erő­re emel­ke­dett dön­té­sé­vel az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek táma­dott pont­ja­i­nak túl­nyo­mó több­sé­gét tisz­tes­ség­te­len­nek ítél­te, egy kivé­tel­lel. Később azon­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la ezen pont sem­mis­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tá­sai sze­rint több kikö­tés is az uta­zá­si iroda kár­té­rí­té­si köte­le­zett­sé­ge alóli jog­sza­bály­sér­tő, tisz­tes­ség­te­len men­te­sü­lést tesz lehe­tő­vé. Ilyen pél­dá­ul az, hogy a fogyasz­tó kár­té­rí­té­si kérel­mé­nek benyúj­tá­sá­ra nyit­va álló 8 napos határ­idő indo­ko­lat­la­nul rövid, vagy az, hogy a fogyasz­tót ter­he­li a jegy­ző­könyv fel­vé­te­le elmu­lasz­tá­sá­nak jog­kö­vet­kez­mé­nye, noha a jegy­ző­könyv elké­szí­té­se egyéb­ként az uta­zá­si iroda, illet­ve kép­vi­se­lő­jé­nek a köte­le­zett­sé­ge. Tisz­tes­ség­te­le­nül kor­lá­toz­za a fogyasz­tói igény­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­gét az is, hogy a felek jog­vi­ta ese­té­re alá­ve­tik magu­kat a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság kizá­ró­la­gos ille­té­kes­sé­gé­nek.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség által fenn­tar­tott ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta a tisz­tes­ség­te­len­sé­gét annak a kikö­tés­nek is, amellyel az utazó kije­len­ti, hogy a biz­to­sí­tá­si sza­bály­zat és a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek isme­re­té­ben köti meg az uta­zá­si szer­ző­dést. Ez azért tisz­tes­ség­te­len, mert annak alap­ján nem azo­no­sít­ha­tók egy­ér­tel­mű­en a fogyasz­tók által meg­is­mert kikö­té­sek, illet­ve mert az abban fog­lalt nyi­lat­ko­zat olyan biz­to­sí­tá­si szer­ző­dés­re vonat­ko­zik, amely nem kap­cso­ló­dik szük­ség­sze­rű­en az uta­zá­si szer­ző­dés­hez, annak nem része. A fogyasz­tó­tól meg­kí­vánt ilyen nyi­lat­ko­zat össze­egyez­tet­he­tet­len az uta­zá­si szer­ző­dés ren­del­ke­zé­se­i­vel és a nyi­lat­ko­zat ren­del­te­té­sé­vel, mivel – előre meg­ha­tá­ro­zott módon, köte­le­ző jel­leg­gel – egy másik álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel meg­is­me­ré­sé­re vonat­ko­zik, a szer­ző­dés­kö­tés valós körül­mé­nye­i­től füg­get­le­nül.