Főoldal » Hírek » Temető mellett parkoló autókat is fosztogatott egy sorozattolvaj Kiskunhalason - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te és vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 augusz­tu­sa és novem­be­re között Kis­kun­ha­la­son tíz autó­ból lopott külön­bö­ző érté­ke­ket össze­sen 478.000 forint érték­ben, két lopás­ban az öccse is részt vett.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi 2020 augusz­tu­sa és novem­be­re között Kis­kun­ha­la­son par­ko­ló autók fel­tö­ré­sé­re „sza­ko­so­dott”. A vád­lott hat eset­ben betör­te vagy lenyom­ta a gép­ko­csik ablak­üve­gét, három alka­lom­mal pedig lezá­rat­lan autók­ból lopott. Egy lezárt gép­ko­csi­nak pedig a cso­mag­tar­tó­ja volt nyit­va és ezen keresz­tül mászott be az utastérbe.

A soro­zat­tol­vaj három eset­ben a kis­kun­ha­la­si római kato­li­kus teme­tő kör­nyé­kén par­ko­ló autó­kat sze­melt ki. A gép­ko­csik­ból tás­ká­kat, kész­pénzt, mobil­te­le­fo­no­kat, ira­to­kat és bank­kár­tyá­kat vitt el, de egy eset­ben digi­tá­lis kame­rát is lopott.

A tol­vaj a sér­tet­tek­nek össze­sen mint­egy 478.000 forint kárt oko­zott, a leg­ala­cso­nyabb kár­összeg 6.000, míg a leg­ma­ga­sabb 107.000 forint volt. Az oko­zott kár­nak csak egy része térült meg, a sér­tet­tek kér­ték a meg nem térült kár meg­té­rí­té­sét. Két eset­ben a férfi öccse is részt vett a lopá­sok­ban: amíg az idő­sebb vád­lott fel­tör­te az autó­kat, addig öccse figye­lés­sel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő soro­zat­tol­vaj letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, míg öccse sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A járá­si ügyész­ség az idő­sebb vád­lot­tat 6 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és 4 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, míg öccsét 2 rend­be­li, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész a soro­zat­tol­vaj­jal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás, az öccsé­vel szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.