Főoldal » Hírek » Temetői szarka ellen emeltek vádat Kaposváron - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, teme­tő­ben a halott emlé­ké­re ren­delt tárgy­ra, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki a kapos­vá­ri Kele­ti, illet­ve Nyu­ga­ti teme­tő­ből több sír­ról lopott el érté­kes bronz szobrokat.

A férfi köz­fog­lal­koz­ta­tott­ként kapos­vá­ri teme­tők­ben dol­go­zott, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi nehéz­sé­ge­it a síro­kon lévő bronz­szob­rok ello­pá­sá­val fogja meg­ol­da­ni. A vád­lott ennek meg­fe­le­lő­en 2020 decem­be­ré­ben a Kele­ti teme­tő­ben négy, míg a Nyu­ga­ti teme­tő­ben egy sír­em­lék­ről tulaj­do­ní­tott el míves bronz szob­ro­kat, így bronz rózsá­kat, galamb-, illet­ve lovas­szob­ro­kat össze­sen 975.000 forint érték­ben úgy, hogy a lopá­sok elkö­ve­té­se során több eset­ben magá­ban a sír­ban is kárt tett.

A kapos­vá­ri rend­őrök végül 2020 kará­cso­nya előtt elfog­ták a fér­fit, aki tel­jes­kö­rű beis­me­rő val­lo­mást tett, így fel­tár­ta azt is, hogy mi lett az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek sorsa, mely­nek követ­kez­té­ben a nyo­mo­zók a szob­ro­kat – egy kivé­tel­lel – vissza tud­ták jut­tat­ni a sértetteknek.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.