Főoldal » Archív » Templomból hazafelé tartó idős nőt rabolt ki – letartóztatta a bíróság

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy har­minc­hat éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki kira­bolt egy idős nőt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya foly­tat nyo­mo­zás egy férfi ellen, aki 2020. feb­ru­ár 12-én este Balas­sa­gyar­ma­ton meg­lá­tott egy, a temp­lom­ból haza­fe­lé sétá­ló het­ven­ki­lenc éves sér­tet­tet és a vele tartó ismerősét.

A gyanú sze­rint a férfi az idős kora miatt jogi­lag a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­nek tekin­ten­dő nőre rátá­madt és kirán­gat­ta a kezé­ben lévő feke­te színű tás­kát, eköz­ben a sér­tett az út menti lebe­to­no­zott víz­el­ve­ze­tő árok­ba esett.

Az erő­szak­kal meg­szer­zett tás­ká­val a férfi a hely­szín­ről elszaladt.

A sér­tett a jobb tér­dén nyolc napon belü­li gyógy­tar­ta­mú zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, tás­ká­já­nak tar­tal­mát (iga­zol­vá­nyo­kat, egy eser­nyőt, egy rózsa­fü­zért, egy ima­köny­vet, egy tol­lat és egy szem­üve­get) a nyo­mo­zó ható­ság más­nap egy köze­li erdős terü­le­ten megtalálta.

A férfi ellen a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt folyik az eljá­rás. Koráb­ban több­ször volt bün­tet­ve, sza­bad­ság­vesz­tést is kiszab­tak már vele szem­ben, a jelen cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – elrendelte.