Főoldal » Archív » Templomból lopott, majd az intézkedő rendőröket szidalmazta

Lopás bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás egy több­szö­rös vissza­eső 43 éves fér­fi­val szem­ben

A gya­nú­sí­tott 2016. augusz­tus köze­pén sza­ba­dult koráb­bi, egy éves bör­tön­bün­te­té­sé­ből. 2017 janu­ár végén az éjsza­kai órák­ban befe­szí­tet­te a tak­ta­har­ká­nyi római kato­li­kus temp­lom ajta­ját. A temp­lom­ban össze­pa­kolt mint­egy 300 ezer forint érték­ben réz­kely­he­ket, ostya­tar­tó­kat, füs­tö­lőt, gyer­tya­tar­tó­kat, csen­gőt mint val­lá­si kegy­tár­gya­kat, vala­mint egy erő­sí­tőt és a per­sely­ből 20 ezer forin­tot. Ezek­kel távo­zott. Pár nap múlva gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a lopá­si cse­lek­mény miatt, de nem került őri­zet­be.

2017 feb­ru­ár 5-én a rend­őrök állam­pol­gá­ri beje­len­tés­re men­tek Tak­ta­har­kány­ba, mert a beje­len­tés sze­rint a gya­nú­sí­tott az utcán köte­ke­dik a járó­ke­lők­kel. A gya­nú­sí­tott agresszív módon visel­ke­dett a rend­őrök jelen­lé­té­ben is, akik elő­ál­lí­tá­sá­ról intéz­ked­tek, beül­tet­ték a jár­őr­au­tó­ba. Eköz­ben a férfi han­go­san, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta az egyen­ru­há­so­kat.

Mivel rövid időn belül köve­tett el sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ezért őri­zet­be vet­ték és a Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A férfi több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, rövid­del előző bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sa után köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, vele szem­ben a kiszab­ha­tó bör­tön­bün­te­tés tar­ta­ma akár a hat évet is elér­he­ti. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ala­po­san tar­ta­ni lehet attól, hogy a ható­ság elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.