Főoldal » Hírek » Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozza az ügyészség a szerb alvilágban nevet szerzett elkövetővel szemben- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

2021. janu­ár 19-én hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet a Fővá­ro­si Tör­vény­szék abban a bűn­ügy­ben, amely­nek vád­lott­ja egy, a szerb alvi­lág­ban nevet szer­zett szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú férfi, akit a buj­ká­lást köve­tő­en Prá­gá­ban fog­tak el a cseh bűn­ül­dö­ző hatóságok.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat egy, a Hol­lan­di­á­ban élet­vi­tel­sze­rű­en tar­tóz­ko­dó hor­vát, vala­mint egy magyar­or­szá­gi kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó férfi kivég­zé­sé­ért, továb­bá lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élé­sért és közokirat-hamisításért élet­fogy­tig tartó fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy ő 40 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ból tör­té­nő kizá­rá­sért, míg a vád­lott és védő­je tel­jes körű fel­men­té­sért, továb­bá a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta és indít­vá­nyoz­ta, hogy a már koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­kért elítélt vád­lot­tal szem­ben az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki a bíróság.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak: