Főoldal » Hírek » Terhelő vallomása visszavonására kényszerítette rabtársát a vádlott - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben meg­fe­nye­get­te és tanú­val­lo­má­sa vissza­vo­ná­sá­ra kény­sze­rí­tet­te egy rabtársát.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – 2021. júli­us ele­jén a büntetés-végrehajtási inté­zet séta­ud­va­rán fel­szó­lí­tot­ta az egyik rab­tár­sát, hogy egy másik ügy­ben tett ter­he­lő tanú­val­lo­má­sát vonja vissza. Miu­tán a rab­társ ezt vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott a für­dő­ben meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, közöl­ve vele, hogy bán­tó­dá­sa esik, ha nem enge­del­mes­ke­dik. A vád­lott ezután a meg­fé­lem­lí­tett rab­társ­sal leve­let íra­tott, amely­ben a tanú­ként tett val­lo­má­sát vissza­von­ta, majd a vád­lott a leve­let eljut­tat­ta a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyészségre.

Két nap múlva a sér­tett leve­let kül­dött az ügyész­ség­nek, amely­ben a nyo­mo­zók előtt tett koráb­bi val­lo­má­sát fenn­tart­va fel­tár­ta az utó­lag, kény­szer hatá­sa alatt tör­tént módo­sí­tás körülményeit.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső fér­fit bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.