Főoldal » Hírek » Termelte és fogyasztotta is a kábítószert, vádemelésre került sor ellene – FOTÓKKAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség ter­mesz­tés­sel és tar­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 éves mező­be­ré­nyi férfi ellen, aki ter­mel­te is, fogyasz­tot­ta is a kan­na­biszt, de más­faj­ta kábí­tó­sze­re­ket is talál­tak nála.

A fér­fit 10 évvel ezelőtt, 2010-ben Spa­nyol­or­szág­ban, a Mad­ri­di Kör­ze­ti Bíró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel vissza­élés miatt. Ez az elíté­lés azon­ban nem bírt kellő vissza­tar­tó erő­vel. 2020. októ­ber 05-én a férfi mező­be­ré­nyi lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során a rend­őrök ismét több­faj­ta kábí­tó­szer fog­lal­tak le: több mint 12 gramm koka­int, 1 db 11 gram­mos MDMA tar­tal­mú tab­let­tát, 3 db vad­ken­der magot és több mint 1 kg töme­gű vad­ken­der ága­kat, ágvég­ző­dé­se­ket és tör­me­lé­ket; ez utób­bit ő maga termesztette. 

Lefog­lal­tak tőle továb­bá 36 db rózsa­szí­nű, ötszög­le­tű, „kígyó” nyo­mat­tal ellá­tott tab­let­ta is, ame­lyek bár kábí­tó­szer­nek lát­szot­tak, később a vegyész­szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta róluk, hogy azok nagy való­szí­nű­ség­gel metil­tesz­tosz­te­ront tar­tal­maz­nak, amely nem minő­sül sem kábí­tó­szer­nek, sem új pszi­cho­ak­tív anyag­nak, ellen­ben a dop­ping­lis­tán sze­re­pel mint ana­bo­li­kus szteroid. 

A férfi vize­le­té­ből a kan­na­bisz és a koka­in lebom­lá­si anya­ga­it mutat­ták ki.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, koboz­za el a nála talált anya­go­kat, ille­tő­leg köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült 425.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség megfizetésére. 

Az eljá­rás a Béké­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.