Főoldal » Hírek » Termőföldön helyezte el a felújításból származó hulladékot egy férfi - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az épí­té­si tör­me­lé­ket egy köze­li szán­tó­föl­dön rakta le.

A vád­lot­tat 2021 nya­rán egy berettyó­új­fa­lui lakó­ház fel­újí­tá­sát végez­te, a meg­ál­la­po­dás sze­rint a kelet­ke­zett hul­la­dé­kot is el kel­lett szál­lí­ta­nia.

A férfi 2021. augusz­tus végén elszál­lí­tot­ta a hul­la­dé­kot, amit azon­ban egy Berettyó­új­fa­lu kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó ter­mő­föl­dön helye­zett el. A hul­la­dék között csem­pe­ra­gasz­tót és fes­té­ket tar­tal­ma­zó vöd­rök, vala­mint épí­té­si tör­me­lék, fla­ko­nok és ruha­ne­műk is vol­tak. A fes­ték és a ragasz­tó­anyag veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül, ami alkal­mas az embe­ri egész­ség és a kör­nye­zet veszé­lyez­te­té­sé­re. A vád­lott által elhe­lye­zett hul­la­dék kb. 7-8 négy­zet­mé­ter volt.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.