Főoldal » Hírek » Terrorcselekmény előkészülete miatt vettek őrizetbe egy magát iszlamistának valló magyar férfit - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a teg­na­pi napon vég­re­haj­tott akció ered­mé­nye­ként gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, majd őri­zet­be vett egy 21 éves fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, Euró­pa lakos­sá­gá­nak meg­fé­lem­lí­té­sét célzó ter­ror­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re készült Magyar­or­szág területén.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont jel­zé­se alap­ján indult ügy­ben, a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az akci­ót a TEK köz­re­mű­kö­dé­sé­vel haj­tot­ta végre.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit elő­ál­lí­tot­ta, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a lakos­ság meg­fé­lem­lí­té­se cél­já­ból, előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból és cél­ból, több ember sérel­mé­re, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a mai napon dönt.