Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Terrorizálta volt élettársát, börtön vár rá – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség több súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel is meg­vá­dolt egy 31 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vár­me­gyei fér­fit, aki több­ször is meg­fe­nye­get­te, és bán­tal­maz­ta is volt élettársát.

A pár 2018-tól két éven keresz­tül együtt élt, kap­cso­la­tuk ezt köve­tő­en meg­rom­lott, később a sér­tett azon­ban befo­gad­ta a nóg­rá­di kis­te­le­pü­lé­sen talál­ha­tó ott­ho­ná­ba a vádlottat.

A vád sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 14-én mobil­te­le­fo­non hívta fel élet­tár­sát és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te azzal, hogy agyon­lö­vi, elvág­ja a tor­kát. A nap során több becs­mér­lő szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött a nőnek és össze­sen 54 alka­lom­mal pró­bál­ta felhívni.

A férfi decem­ber 27-én a sér­tett ott­ho­ná­nak kerí­té­sén átmá­szott, a ház bejá­ra­ti ajta­ját berúg­ta és bent a riadt nőt meg­ütöt­te, majd meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, levág­ja a fejét. Az étke­ző­asz­tal­ra rakta a nála lévő gáz­ri­asz­tó fegy­vert, egy 78 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kar­dot és 17 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd közöl­te, hogy ezek­kel az esz­kö­zök­kel öli meg őt. Fenye­ge­té­se­it köve­tő­en elvet­te a nő mobil­te­le­fon­ját és 20.000 forint­nyi kész­pén­zét is.

Az elkö­ve­tő 2022. júni­us 21-én ismét hívat­la­nul és enge­dély nél­kül ment be a sér­tett házá­ba és a háló­szo­bá­ban a fekvő nő kezé­re tér­delt, fejét pedig bele­nyom­ta az ágyba. Egy­ko­ri élet­tár­sá­nak sike­rült magá­ról lerúg­nia a fér­fit, így meg­me­ne­kült a továb­bi bántalmazástól.

Néhány nap­pal később az ittas álla­po­tú vád­lott újra bement a nő házá­ba, ahol a sér­tett gyer­me­ké­nek jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ta őt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás, kifosz­tás, magán­lak­sér­tés és volt élet­társ sérel­mé­re, rend­sze­re­sen, az embe­ri mél­tó­sá­got súlyo­san sértő, meg­alá­zó és erő­sza­kos maga­tar­tás tanú­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak miatt emelt vádat a férfi ellen. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járásbíróságnál.

Az ügyész­ség által a kap­cso­la­ti erő­szak témá­já­ban készí­tett figye­lem­fel­hí­vó riport­film­je az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/

Fotó a mobiltelefonról a fenyegető üzenettel, miszerint most kitaposom az agyad mindenki előtt aki eléd ál