Főoldal » Hírek » Testével védte földön fekvő férjét a feleség- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val meg­ver­te hara­go­sa nevelőapját. 

A vád­lott 2020. május 10-én isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val együtt karó­val fel­fegy­ver­kez­ve elment egy hara­go­sá­hoz. A fia­tal­lal annak sal­gó­tar­já­ni háza előtt han­go­san össze­szó­lal­koz­tak, majd a kia­bá­lást meg­hall­va a fiú közel­ben élő neve­lő­ap­ja a nevelt fia segít­sé­gé­re sie­tett. A vád­lott az oda érke­ző fér­fit a karó­val két­szer fejen ütöt­te, majd a vere­ke­dés­be tár­sai is bekap­cso­lód­tak, a sér­tet­tet a föld­re teperték.

A dula­ko­dás hang­ja­i­ra a sér­tett fele­sé­ge is oda­ro­hant és a föl­dön fekvő fér­jé­re feküdt, tes­té­vel védve meg őt a továb­bi bántalmazástól.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fele­sé­ge önfel­ál­do­zá­sá­nak köszön­he­tő­en csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az üté­sek erős­sé­gé­re figye­lem­mel a súlyos – csont­tö­ré­ses – sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ezért a vád­lot­tal szem­ben a garáz­da­ság mel­lett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is vádat emelt, vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során kelet­ke­zett 13.680 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügy­ben első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság tudó­sí­tá­sa és hely­szí­ni fény­ké­pei az aláb­bi lin­ken találhatók: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezartak-a-nyomozast-a-rendorok-a-bantalmazo-ellen