Főoldal » Hírek » Testi sértés a dohányboltnál - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a dohány­bolt előtt bán­tal­maz­ta a vét­len férfit. 

A vád­irat sze­rint az az ittas férfi 2021. novem­ber 28-án, egy tata­bá­nyai dohány­bolt előtt a sér­tett­be bele­kö­tött. Ami­kor a sér­tett vissza­kér­de­zett, agresszí­van és szit­ko­zód­va meg­in­dult felé. A sér­tett bement az üzlet­be, azon­ban a bejá­ra­ti ajtót már nem tudta becsuk­ni, mert azt a férfi befe­lé nyom­ta, miköz­ben fenyegetőzött.

A sér­tett és az eladó közö­sen kitol­ták a fér­fit az üzlet elé. Az elkö­ve­tő ezután az ajtó­ban álló sér­tet­tet a kar­já­nál fogva kirán­gat­ta az utcá­ra, miköz­ben verés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­te, a rán­tás­tól a sér­tett a föld­re esett. Az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször len­dü­let­ből meg­rúg­ta, de az egyik rúgás­nál részeg­sé­ge miatt elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és elesett. Ezután a férfi fel­állt, és sér­tet­tet a lábá­nál fogva húzta a föl­dön. A verés­nek a dohány­bolt eladó­ja vetett véget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.