Főoldal » Hírek » Testvére adatait használta fel egy debreceni férfi- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis vád vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rend­őri ellen­őr­zés­kor a test­vé­ré­nek adta ki magát.

A vád sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 5-én, haj­nal­ban, Bocs­ka­ikert terü­le­tén köz­le­ke­dett autó­já­val, ami­kor a rend­őrök ellen­őriz­ték. A férfi azt mond­ta, hogy nin­cse­nek nála az iga­zol­vá­nyai és a jár­őrök­kel a test­vé­re ada­ta­it közölte.

Az elkö­ve­tő a téves ada­tok bedik­tá­lá­sá­val nem csu­pán a rend­őr által kiál­lí­tott köz­ok­ira­tot hami­sí­tot­ta meg. A fér­fit ugyan­is a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon meg­szon­dáz­tat­ták és kide­rült, hogy itta­san veze­tett, ezért a meg­adott ada­tok alap­ján test­vé­ré­vel szem­ben ittas veze­tés miatt sza­bály­sér­té­si eljá­rást indítottak.

A sza­bály­sér­té­si eljá­rás során fény derült a bűn­cse­lek­mény­re és kide­rül­tek a vád­lott sze­mé­lyes ada­tai is.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, vissza­eső vád­lot­tal szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te és sza­bály­sér­tés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.